+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Vyučovacie metódy

Dlhoročné skúsenosti nás presviedčajú o tom, že neexistuje jediná metóda, ktorá by naučila študenta používať cudzí jazyk. A čo viac, neexistuje jediná metóda, ktorá je vhodná pre každého človeka. Jednoducho sme ľudia rôzni a učíme sa nové veci rôznym spôsobom.

Iste vám je známe, že niektorí ľudia sa lepšie naučia nové veci počúvaním, niektorí zase čítaním, niektorí pozeraním filmu a iní zasa tým, že vyvíjajú pri učení sa fyzickú aktivitu (tzv. vizuálne, auditívne, kinestetické typy).

Vychádzajúc z týchto skutočností v našej škole nepoužívame len jednu metódu výuky cudzieho jazyka. Skôr hovoríme o prístupe, ktorý pri výučbe uplatňujeme.

Ide o komunikatívny prístup, COMMUNICATIVE APPROACH.

Tento spôsob komunikácie prakticky predstavuje základnú interaktívnu metódu a integruje viaceré metódy výučby.
Jeho cieľom je naučiť študenta cudzí jazyk tak, aby ho vedel používať čo najprirodzenejšie v komunikácii v rôznych spoločenských situáciách.

Aby to študent dokázal, je nevyhnutné získať nasledujúce zručnosti:

 • Komunikatívna zručnosť - Communicative competence
  Osvojovanie si jazyka potrebného na porozumenie a vyjadrenie rôznych jazykových funkcií (napr. požiadanie o niečo).
 • Zručnosť viesť rozhovor - Discourse competence
  Tu ide hlavne o plynulé používanie cudzieho jazyka.
 • Zručnosť v používaní gramatiky - Grammatical competence
  Zahŕňa slovnú zásobu, výslovnosť, tvorenie viet, ako študent dokáže pochopiť a používať gramatický systém jazyka. Ide o presnosť vo vyjadrovaní.
 • Sociálno-jazyková zručnosť - Sociolinguistic competence
  Ide vlastne o vhodnosť použitia jazyka v konkrétnej situácii, napr. použitie primeraného jazyka pri konkurze na zamestnanie.
 • Analyticko-kritická zručnosť - Strategic competence
  Učíme študenta, aby dokázal nájsť cestu, ako vyjadriť svoje myšlienky v prípade, že jeho jazykové zručnosti nie sú dostatočné na to, čo chce povedať.

Komunikatívny prístup si vyžaduje používanie rôznych metód výuky zo strany učiteľa a dôraz sa kladie na aktivitu študenta. Tomu napomáha aj skutočnosť, že výukové skupiny sú malé, najčastejšie 4-8 členné. Našou snahou je, aby 80% hovorenia na hodine pripadalo na študentov.

Základom našej metódy je priama metóda, ktorá minimalizuje používanie materinského jazyka. Vychádzame však zo zásady: MÔJ ŠTUDENT JE MOJA METÓDA, ktorá nás oprávňuje kombinovať metódy tak, aby študent dospel k prirodzenej komunikácii, a zároveň nám poskytuje možnosť pristupovať k študentom individuálne vzhľadom na ich osobnostné danosti.

Výuku obohacujeme i metódou TPR Storytelling, Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Na osvojovanie si jazyka používame beletriu, ktorú spolu so študentmi čítame, analyzujeme, vyjadrujeme vlastné názory, vytvárame príbehy a pod. Tým nielen pomáhame študentovi učiť sa používať jazyk, ale učíme ho spoznávať literatúru a kultúru anglicky hovoriacich krajín.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991