Skip to main content

Pravidlá súťaží

1. Všeobecné ustanovenia 

Prevádzkovateľ Vages-grow, n.o. so sídlom Hodžova 25, 949 01 Nitra, IČO 51 109 565, ďalej len „Usporiadateľ“, príležitostne organizuje súťaže, vyhlásené prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/jsvages) a prostredníctvom svojej webovej stránky (www.jazykove-kurzy-nitra.sk) alebo prostredníctvom obchodných e-mailov zasielaných riadne potvrdeným odberateľom.

Usporiadateľ neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre, ani za doručenie výhry samotnej.

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci aktivít Usporiadateľa, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž bez náhrady skrátiť, prerušiť alebo zrušiť aj bez výberu výhercov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, a to písomne, na mieste pôvodných pravidiel. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia.

2. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle pravidiel súťaže.

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými, ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

3. Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky výhry a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Pokiaľ bude vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnutí dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na túto výzvu reagovať, cena prepadá v prospech Usporiadateľa.

Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Pri viacnásobnej účasti súťažiaceho si Usporiadateľ vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže akéhokoľvek súťažiaceho bez udania dôvodu a nezávisle od stupňa priebehu súťaže, u ktorého má podozrenie na nekalé alebo podvodné konanie (napr. manipuláciu s výsledkami, prezentáciou prác, ktoré nebudú dokázateľné originálom súťažiaceho, pri viacnásobnej účasti súťažiaceho, podozrenie na kolaboráciu, a i.), alebo na konanie v rozpore so Všeobecnými alebo osobitnými pravidlami súťaže, a to aj so spätnou účinnosťou. V tomto prípade nemá vylúčený žiadne právo na výhru, akékoľvek odškodnenie alebo náhradu.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním, a i.) ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov, a to aj so spätnou účinnosťou.

4. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Vages-grow, n.o. so sídlom Hodžova 25, 949 01 Nitra, IČO 51 109 565 spracúva Vaše osobné údaje v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/20018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Usporiadateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Usporiadateľ zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, kombinoval, preskupoval. Usporiadateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretím stranám bez súhlasu účastníka súťaže. Usporiadateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.